Priser

Hvor mye en begravelse eller bisettelse koster, avhenger av en rekke ting. Vårt ønske er å bidra til en verdig og personlig gravferd, slik avdøde og dere som etterlatte vil ha den.

Våre priser

Hvor mye en begravelse eller bisettelse koster, avhenger av en rekke ting: Innrykk av dødsannonse, blomster, kiste, gravmonument, minnestund og tjenester man ønsker begravelsesbyrået og gravferdskonsulenten skal ivareta.

Hvis du ønsker kan vi lage en minnebok etter seremonien med blant annet bilder av blomster, sløyfer, dødsannonse og sanghefte. Den kan gjøres mer personlig med bilder fra seremonien eller ved graven. 

Vi tilbyr også digital annonse, med mulighet for en minneside der du kan legge bilder av avdøde og skrive minneord. Andre etterlatte kan skrive kondolanser, gi minnegave eller kjøpe blomster til seremonien. Dette medfører ingen ekstra omkostninger for deg.

Vårt ønske er å bidra til en verdig og personlig gravferd, slik avdøde og dere som etterlatte vil ha den.

I følge prisopplysningsforskriften er vi som begravelsesbyrå pålagt å ha priseksempler på minimum og
maksimum kostnad for gravferd. Disse priseksemplene er dermed laget ut i fra hva prisopplysningsforskriften krever, og blir dermed ikke et reelt priseksempel. Etter planleggingssamtalen med oss får du alltid et prisoverslag ut i fra avtalene som er gjort i samtalen. 

Priseksempler

Hvor mye en gravferd koster avhenger av en rekke ting. Vi har stor forståelse for at det kan være vanskelig å vite hvordan en skal velge et begravelsesbyrå utifra prislisten alene. Vårt ønske er som sagt å bidra til en verdig og personlig gravferd, slik avdøde og dere som etterlatte vil ha den. Kostnaden ved en gravferd blir dermed alltid forskjellig ut i fra valgene som blir gjort. 

Gravferd uten seremoni

Hvis en ønsker å gjennomføre en gravferd uten seremoni koster dette fra kr 16 547,-

Dette inkluderer da en enkel kiste, transport av avdøde, nedlegg i kisten, kommunal askeurne, en digital annonse og byråets honorarer. 

Enkel gravferd med seremoni

Hvis en ønsker å gjennomføre en enkel gravferd med seremoni koster dette fra kr 23 187,-

Dette inkluderer da en enkel kiste, transport av avdøde, nedlegg i kisten, kommunal askeurne, en digital annonse, et minnealbum fra seremonien, lys og leie av utstyr i seremonirommet, 3 enkle roser på kisten og byråets honorarer. 

Våre prislister i sin helhet, mer detaljer rundt priseksemplene, og priseksempler på minimum og maksimum kostnad for gravferd kan du se på siden vår med priseksempler.

Hvem kan sørge for gravferden?

Gravferdsloven kapittel 2, § 9 fastsetter hvem som sørger for gravferden:
«Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert. Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.

Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.»

Den som sørger for gravferden står økonomisk ansvarlig for gravferden overfor begravelsesbyrået.