Seremoni

Seremonien skal gi en verdig ramme rundt avskjeden. En god og personlig seremoni er av stor betydning for familie og venner som skal ta farvel. Derfor legger vi stor vekt på å etterkomme ønsker fra de etterlatte.

Hvilken type seremoni?

I Obed Begravelsesbyrå har vi detaljert kunnskap, blant annet om regler og forordninger i ulike seremonirom. Våre avdelingskontor har lang erfaring og hjelper deg og øvrige etterlatte å komme fram til løsninger dere kan samles om.

Ofte er det avdødes tilhørighet til kirke– eller trossamfunn som setter rammebetingelsene, men både den kirkelige og den humanistiske seremonien gir stort rom for personlige valg. Det er også rikelig med personlige valgmuligheter ved seremonier knyttet til katolske, frikirkelige, muslimske, hinduistiske og andre trossamfunn, og selvsagt ved livssynsåpne seremonier.

Det er vanlig at et trykket program deles ut ved inngangen til seremonien. Obed Begravelsesbyrå kan ta hånd om produksjonen av disse og utforme innholdet etter de ønskene avdøde eller dere som etterlatte måtte ha.

Våre begravelsesbyrå fotograferer alltid den dekorerte båren, blomster og annen dekor før seremonien starter. Det er også mulighet for å gjøre minneboken mer personlig ved å ta bilder i seremonien, ved utbæring og enten ute ved graven eller ved innsetting av båren i bårebilen etter seremonien. De etterlatte kan i ettertid bestille en minnebok som inneholder disse bildene, dødsannonsen og sangheftet. Her kan det bestilles flere utgaver av minneboken om en ønsker det.

Kirkelig seremoni

Kirkelige seremonier ved begravelse og bisettelse er like gjennom store deler av seremonien.

Organisten har hovedansvar for sang og musikk ved en kirkelig seremoni, mens presten har ansvar for liturgien ellers.

Etterlatte kan, etter avtale med presten, stå for framføring av minneord, skriftlesing, diktlesing, solosang eller andre musikkinnslag, sløyfelesing og takking for deltakelse. Takking for deltakelse er valgfritt og ikke en del av et obligatorisk rituale.

Kirkelige seremonier kan avholdes i kirkebygg, kapell, krematorium eller annet egnet sted som presten godkjenner.

Begravelse har følgende innhold og oppbygging:

Forhåndsmusikk/inngangsmusikk
Klokkeringing
Preludium/musikk/solosang
Salme
Inngangsord, bønn og minneord
Sløyfelesing, korte hilsener og diktlesing
Musikk/solosang
Bønn og skriftlesing
Salme
Prestens tale
Bønn
Fader vår
Salme
Musikk/solosang
Postludium/Kisten bæres ut

Ved graven: salme, skriftlesing og bønn, jordpåkastelse, senking av kiste, velsignelse, salme, takking for deltakelse

På noen gravlunder er det også klokkeringing med 3×3 slag.

Bisettelse har følgende innhold og oppbygging:

Forhåndsmusikk/inngangsmusikk
Klokkeringing
Preludium/musikk/solosang
Salme
Inngangsord, bønn og minneord
Sløyfelesing, korte hilsener og diktlesing
Musikk/solosang
Bønn og skriftlesing
Salme
Prestens tale
Bønn
Fader vår
Salme
Musikk/solosang
Jordpåkastelse
Velsignelse
Salme
Takking for deltakelse
Postludium

Foregår bisettelsen fra kirke eller kapell, bæres kisten vanligvis ut til bårebilen under postludiet.

Noen steder er det også klokkeringing med 3×3 slag.

Humanistisk seremoni

Humanistisk gravferd skjer på et humanistisk verdigrunnlag. Seremonien inneholder gjerne elementer som musikk, minnetale, dikt, sang og minneord. Human-Etisk Forbund kan bidra med  gravferdstaler som er kurset og kvalitetssikret av forbundet. 

Etterlatte som ønsker humanistisk gravferd gir beskjed til begravelsesbyrået som så tar kontakt med Human-Etisk Forbund. Taleren kan også bistå med forslag om passende innslag. Taleren opptrer som seremonileder og samarbeider med de etterlatte og begravelsesbyrået.

Humanistiske seremonier kan avholdes i krematorium, kapell, hjemme eller annet egnet sted.

Personlig seremoni

Ved en personlig seremoni har de etterlatte selv kontroll over seremoniens innhold. Da kan man fritt velge sanger, musikk, dikt, film/presentasjon, tale m.m.

Obed Begravelsesbyrå bidrar med egne kursede seremoniledere og gravferdstalere som kan være behjelpelig med å planlegge og gjennomføre den personlige seremonien på en verdig og god måte. De etterlatte kan selv ta hånd om deler av seremonien, om dette er ønskelig.

Den personlige seremonien, i samarbeid med Obed Begravelsesbyrå, bygger på grundige samtaler med de etterlatte.

Seremonien kan avholdes i krematorium, kapell, hjemme eller annet egnet sted.