Et dødsfall kan snu opp ned på tilværelsen

Når noen dør

Et dødsfall kan snu opp ned på tilværelsen, ikke minst for deg og dere som er de nærmeste etterlatte. Reaksjonene er ulike, men ofte oppleves situasjonen som vanskelig og uoversiktlig.

Et lys slukkes

En elsket, en nær venn, en slektning har gått bort. En unik person har sluttet å leve. Reaksjonene kan være veldig ulike. Fra bunnløs sorg over et plutselig tap, til lettelse over at en som har lidd lenge, endelig har fått fred.

Ofte blir livet forandret for de som står igjen. Sorgen og savnet etter dødsfallet skal bearbeides. Mange skal kontaktes. Gravferden – begravelsen eller bisettelsen, skal ivaretas. For de fleste er dette store belastninger, eller noe de aldri før har erfart.

Hos Obed Begravelsesbyrå har vi dyktige gravferdskonsulenter som gir deg oversikt og hjelper med å utføre alt det praktiske rundt en gravferd. Vi er opptatt av å skape et trygt, verdig og personlig siste farvel. Alltid respektfullt, vennlig, nært, trygt og etter avdødes og dine personlige ønsker.

Kontakt oss, så vil vi lytte og hjelpe.

Hva må du gjøre når noen dør?

Det første som skjer etter et dødsfall er skjedd er at dødsfallet bekreftes av helsepersonell. En lege fyller ut en dødsattest. Etter at et dødsfall er bekreftet tar etterlatte kontakt med et begravelsesbyrå.

Vi i begravelsesbyrået hjelper så de etterlatte med å komme i gang med alt det praktiske  som må ordnes i forbindelse med dødsfallet.

Når familien ringer inn til oss trenger vi å vite hvor dødsfallet har skjedd samt noen enkle opplysninger om avdøde. Det vi spør om er navn, adresse og fødselsdato (gjerne også personnummer om det finnes tilgjengelig).

Når vi har fått disse opplysningene avtaler vi et møte med familien. Noen ønsker at vi kommer hjem for dette møtet, mens andre foretrekker å ha samtalen i en av våre avdelinger.

Når noen dør så er det begravelsesbyrået som ordner med henting av avdøde. Dersom det har vært et dødsfall i hjemmet avtaler vi tidspunkt for henting med etterlatte. Dersom dødsfallet skjer på et sykehus eller annen institusjon, avtaler som oftest byrået tid for henting direkte med personalet på det aktuelle sted.

Hvem kan sørge for gravferden?

Gravferdsloven kapittel 2, § 9 fastsetter hvem som sørger for gravferden:
«Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert. Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.

Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.»

Den som sørger for gravferden står økonomisk ansvarlig for gravferden overfor begravelsesbyrået.

Valg i forbindelse med en gravferd

Det er mange ulike spørsmål som blir tatt opp i samtalen mellom etterlatte og våre gravferdskonsulenter. Noen spørsmål kan det være fordel å ha tenkt på i forkant av samtalen med oss, men uansett om dere kommer forberedt eller ikke, så finner vi svar og løsninger sammen.

Et av valgene en må ta stilling til er hvilken type gravferd man ønsker. Vi kan hjelpe med alle typer seremonier (kirkelig, muslimsk, hinduistisk, buddhistisk, humanistisk eller livsynsåpen/personlig). Når det er blitt avklart hvilken type gravferd dere har ønske om fastsettes tidspunkt for seremoni.

Noen ønsker en seremoni hvor kisten blir satt ned i jorden i forbindelse med selve seremonien (begravelse). Andre ønsker en seremoni med påfølgende kremasjon (bisettelse). Da vil urnen bli satt ned på gravlund en stund etter gravferdsdagen. Seremonien kan også bli avholdt etter at kremasjonen har funnet sted – da med en såkalt urne-seremoni. Det er mulig å søke om askespredning dersom dette er i samsvar med avdødes ønske.

Spørsmål som dukker opp i samtalen

I samtalen med oss snakker vi om innholdet i seremonien:

Når vi har fått avklart en del av de praktiske spørsmålene utformer vi gjerne en dødsannonse. Når og hvor dette skal annonseres bestemmes ut i fra etterlattes egne ønske. Skal det være en åpen gravferd, blir tidspunktet for seremonien annonsert på forhånd. Dersom det er ønske om at seremonien skal foregå i stillhet, annonseres eventuelt dødsfallet etter at seremonien har funnet sted.

Andre behov

Vi ordner med det som skal gjøres frem mot seremonien i samarbeid med familien. I den forbindelse er det en person som må stå som ansvarlig for gravferden og som blir vår kontaktperson i forbindelse med gjennomføringen av seremonien.

Noen har behov for å se avdøde etter at vedkommende er stelt og lagt i kiste. Vi har syningsrom i våre lokaler og legger gjerne til rette for at en slik avskjed skal bli best mulig for de etterlatte. Noen ganger, når barn er blant de nærmeste etterlatte, har vi en samtale med barna (sammen med voksne) for å forberede dem best mulig på hva som skal skje i tiden frem mot gravferdsdagen.

Begravelse eller bisettelse?

Ordet begravelse brukes om seremonier der kisten senkes i jorden. Bisettelse brukes om seremonier som etterfølges av kremasjon. Gravferd er en fellesbetegnelse for begge.

Seremoni

Seremonien skal gi en verdig ramme rundt avskjeden. En god og personlig seremoni er av stor betydning for familie og venner som skal ta farvel. Derfor legger vi stor vekt på å etterkomme ønsker fra de etterlatte.

Avdødes egne ønsker

I noen tilfeller vil den avdøde selv ha uttrykt spesielle ønsker for gravferden. Det kan være hvor seremonien skal avholdes, eller om det skal være bisettelse med påfølgende kremasjon.

Gravsted

De fleste synes det er godt å ha en spesiell grav å gå til. Særlig på merkedager og ved høytider ønsker mange å hedre minnet om den avdøde.

Askespredning

Hvis den avdøde ønsket askespredning er dette noe som du selv kan søke om før dødsfallet eller noe som du som etterlatt kan søke om etter dødsfallet.

Urnenedsettelse

Når det er avgjort hvor urnen skal settes ned, skjer nedsettelse av urnen vanligvis i samarbeid med kirkegårdsmyndighetene eller begravelsesbyrået.

Dødsannonsen

Vanligvis kunngjøres dødsfallet ved en dødsannonse i en eller flere aviser samt på våre digitale minnesider.

Minnesider

På våre digitale minnesider finner du dødsannonsen og informasjon om gravferden til avdøde.

Sang og musikk

Sang og musikk har ofte en sentral rolle i vår gravferdstradisjon.

Syning

Å få se avdøde kan være godt på mange måter. Det er en del av avskjeden, av sorgen og minnene du skal leve videre med.

Samtaletime med barn

Også barn blir berørte av et nært dødsfall.

Personlig preg

Musikalske innslag, framføring av dikt, minnetaler, hilsener og videoinnslag fra avdødes liv bidrar til å sette et personlig preg.

Gravferdstaler

Gravferdstaler er et tilbud dersom en ikke ønsker å ha seremonien i tråd med retningslinjene til Den norske kirke, andre kirke- eller trossamfunn, eller Human-Etisk Forbund.

Bestill blomster til gravferden

I ro og mak kan du velge begravelsesblomster og bestille når det passer deg.

Minnestund

Vi hjelper deg å organisere minnestunden.

Planlegg din egen gravferd

Stadig flere ønsker å planlegge sin egen gravferd.

Etikette

Det finnes en del skikker og tradisjoner knyttet til en gravferd. De som har vært i gravferder tidligere, kjenner nok til mange av disse.

Stell av avdøde

Vi har egne stellerom hvor den avdøde får et hensynsfult og respektfult stell før hun eller han legges i kisten – klar for syning og seremoni.

Til eller fra utlandet?

Når noen dør på ferie eller jobb i utlandet, eller er bosatt i utlandet og vil begraves i Norge, stilles det egne krav til transport og rutiner.

Arv og skifte

Etter et dødsfall oppstår det vanligvis spørsmål om arv og skifte. Gjennom samarbeid med Advokatfirma Bull Årstad DA tilbyr vi en halv time gratis konsultasjon.

Attester og skjemaer

I forbindelse med et dødsfall er det flere attester og skjema som må skaffes til veie.

Støtteordninger

Vi kan søke NAV for deg i forbindelse med behovsprøvd gravferdsstønad og transportstønad.

Priser

Hvor mye en begravelse eller bisettelse koster, avhenger av en rekke ting. Vårt ønske er å bidra til en verdig og personlig gravferd, slik avdøde og dere som etterlatte vil ha den.

Sorg

Å miste noen man er glad i er vondt. Et sårt tap gir ofte en rekke vanskelige og overraskende sorgreaksjoner. Disse kan variere fra sjokk, sinne og skyld, til skam, depresjon og apati.

Undervisning eller omvisning?

Mange har nytte av å vite mer om forholdene rundt døden. Derfor ønsker vi å dele vår kunnskap med flest mulig.

Minnekonsert

Hvert år arrangerer Obed Begravelsesbyrå konsert til minne om dem som er gått bort.

Gravmonumentsdag

Vi avholder en eller flere gravmonumentsdager i løpet av året.