Støtteordninger

Vi kan søke NAV for deg i forbindelse med behovsprøvd gravferdsstønad og transportstønad.

Gravferdsstønad gjennom NAV

Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gis støtte til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Disse satsene finner du i vår prisliste.

Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde til og med måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad til dekning av utgifter til gravferden. Dette beløpet justeres jevnlig, og finnes alltid oppdatert i vår prisliste.

Båretransport

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel som du finner i vår prisliste) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Det skal betales egenandel også når avdøde er under 18 år.

Fagforeninger

En rekke fagforeninger utbetaler gravferdsbidrag for sine medlemmer, og i noen tilfeller også for medlemmets ektefelle. Her kan vi være behjelpelige med skjema og informasjon. Før utbetaling må vanligvis medlemsbevis og skifteattest forevises.

Livsforsikringer og pensjonsforsikringer

Etterlatte må selv melde fra til avdødes forsikringsselskap. De fleste forsikringsselskaper har et skjema som må fylles ut. Dette finnes enten på forsikringsselskapets nettsider eller tilsendes på forespørsel.